Вие сте тук: Контакти Нередност

Сигнал за нередност

Информация: Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност или съмнение за такава. Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности. В изпълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., посл. изм. и доп. бр. 57 от 24.06.2008 г.) в Община Бобов дол, е определен служител, отговорен за борбата с измамите и нередностите. Той ще разгледа изпратените от Вас сигнали за нередности по оперативната програма. Сигналите ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередности. Самоличността на подателя на сигнала няма да бъде разкривана. При подаване на сигнала опишете възможно най-подробно забелязаната нередност. Ще се проверяват само сигнали, свързани с изпълнението на конкретен проект, финансиран по оперативната програма. Моля, пишете на кирилица !