Вие сте тук: Услуги Местни данъци и такси

Местни данъци и такси

Е-мейл Печат ПДФ

Данъчна декларация по чл.14 ЗМДТ - Недвижими имоти - ИЗТЕГЛИ

Декларация по чл.54 - Леки Автомобили - ИЗТЕГЛИ

2396 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство - ИЗТЕГЛИ

2393 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж - ИЗТЕГЛИ

2395 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване - ИЗТЕГЛИ

1998 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси - ИЗТЕГЛИ

2071 - Издаване на удостоверение за декларирани данни - ИЗТЕГЛИ

2091 - Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство - ИЗТЕГЛИ

2124 - Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси - ИЗТЕГЛИ

2131 - Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства - ИЗТЕГЛИ

2397 - Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци - ИЗТЕГЛИ

2014 - Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък - ИЗТЕГЛИ

Издаване на удостоверение за платен изискуем данък МПС - ИЗТЕГЛИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ - ИЗТЕГЛИ

 

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Жана Чакърова

Георги Йотов

Пламен Симеонов

Даринка Симеонова