Вие сте тук: Услуги Гражданска регистрация

Гражданска регистрация

Е-мейл Печат ПДФ

2052 - Издаване на удостоверение за раждане - оригинал - ИЗТЕГЛИ

2076 - Издаване на удостоверение за раждане - дубликат - ИЗТЕГЛИ

2053 - Припознаване на дете - ИЗТЕГЛИ

1999 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2037 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат - ИЗТЕГЛИ

2019 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2034 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път - ИЗТЕГЛИ

2033 - Възстановяване или промяна на име - ИЗТЕГЛИ

2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) - ИЗТЕГЛИ

2016 - Издаване на удостоверение за наследници - ИЗТЕГЛИ

2109 - Издаване на удостоверение за семейно положение - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2075 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2057 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2036 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2092 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2017 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2073 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - ИЗТЕГЛИ:ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2110 - Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - ИЗТЕГЛИ

2079 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес - (КАО) - ИЗТЕГЛИ

2128 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2129 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път - ИЗТЕГЛИ

2056 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2107 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на настоящ адрес - ИЗТЕГЛИ

1997 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2074 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път - ИЗТЕГЛИ

2104 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2077 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

2138 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението - служебно - ИЗТЕГЛИ

2080 - Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина - ИЗТЕГЛИ:

ПРИЗНАВАНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ НА АКТ ЗА БРАК, ПРИЗНАВАНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ, ПРИЗНАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗВОД

2132 - Промяна в актовете за гражданско състояние - ИЗТЕГЛИ

2390 - Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство - ИЗТЕГЛИ

1987 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

2039 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. - ИЗТЕГЛИ

2000 - Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - ИЗТЕГЛИ

2391 - Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство / учредено по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК - (КАО) - ИЗТЕГЛИ

2040 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2108 - Издаване на удостоверение за правно ограничение - ИЗТЕГЛИ: ИСКАНЕ, ПРОТОКОЛ

4 - Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение - ИЗТЕГЛИ

2058 - Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2020 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението - ИЗТЕГЛИ