Вие сте тук: Услуги Устройство на територията и инфраструктура

Устройство на територията и инфраструктура

Е-мейл Печат ПДФ

2027 - Издаване на скица на недвижим имот - ИЗТЕГЛИ

2083 - Издаване на скица - виза за проучване и проектиране - ИЗТЕГЛИ

2399 - Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца - ИЗТЕГЛИ

2119 - Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - ИЗТЕГЛИ

2517 - Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях - ИЗТЕГЛИ

1989 - Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти - ИЗТЕГЛИ

2112 - Издаване на разрешение за строеж - ИЗТЕГЛИ

2130 - Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти - ИЗТЕГЛИ

2041 - Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението - ИЗТЕГЛИ

Презаверяване на виза за проектиранеИЗТЕГЛИ

2113 - Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока - ИЗТЕГЛИ

2060 - Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - ИЗТЕГЛИ

2001 - Допускане (разрешаване) изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове - ИЗТЕГЛИ

2025 - Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива - ИЗТЕГЛИ

2117 - Одобряване на подробен устройствен план - ИЗТЕГЛИ

2002 - Издаване на удостоверение и скица относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии - ИЗТЕГЛИ

2063 - Издаване на констативни протоколи и удостоверение за степен на завършеност на строежи - ИЗТЕГЛИ

2062 - Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория - ИЗТЕГЛИ

2023 - Съгласуване на идейни инвестиционни проекти - ИЗТЕГЛИ

2054 - Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж - ИЗТЕГЛИ

2061 - Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект - ИЗТЕГЛИ

2005 - Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост - ИЗТЕГЛИ

2114 - Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти - ИЗТЕГЛИ

2043 - Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти - ИЗТЕГЛИ

2064 - Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти - ИЗТЕГЛИ

2100 - Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи - ИЗТЕГЛИ

2024 - Одобряване на проект - заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени - ИЗТЕГЛИ

1991 - Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти да извършване на доброволна делба - ИЗТЕГЛИ

2082 - Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот - ИЗТЕГЛИ

2026 - Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация - ИЗТЕГЛИ

2096 - Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на сгради, негодни за използване или застрашени от самосрутване - ИЗТЕГЛИ

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - ИЗТЕГЛИ

1995 - Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж - ИЗТЕГЛИ

2098 - Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването - ИЗТЕГЛИ

2120 - Отразяване на промени в разписния лист към кадастрален план - ИЗТЕГЛИ

2085 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ - ИЗТЕГЛИ

Съгласуване на доброволна делба във връзка с чл. 200, чл. 201 от ЗУТ - ИЗТЕГЛИ

2084 - Издаване на удостоверения за търпимост на строеж - ИЗТЕГЛИ

2042 - Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) - ИЗТЕГЛИ

1990 - Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - ИЗТЕГЛИ

2115 - Попълване/поправка на кадастрален план - ИЗТЕГЛИ

2018 - Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти - ИЗТЕГЛИ

2055 - За одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ОбЕСУТ по чл. 203 от ЗУТ - ИЗТЕГЛИ

2099 - Справки (устни и писмени) от кадастъра - ИЗТЕГЛИ

1992 - Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии - ИЗТЕГЛИ

2519 - Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет - ИЗТЕГЛИ

Разглеждане, одобряване и обявяване на помощен план за възстановяване на поземлени имоти по реда на чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗ - ИЗТЕГЛИ

Придобиване на право на собственост от ползвател на имот по реда на §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ - ИЗТЕГЛИ

Издаване на заповед за възстановяване правото на собственост на бивш собственик на имот в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗИЗТЕГЛИ

2518 - Изменение на план на новообразуваните имоти - ИЗТЕГЛИ

Изготвяне на оценка и издаване на заповед за одобряването й от имот разлика над 600 кв.м (над 1000 кв.м) - по § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ - ИЗТЕГЛИ

Изплащане на обезщетение за земя - разлика над 600 кв.м /респективно 1000 кв.м/ - на основание § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ - ИЗТЕГЛИ

2667 - Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве - ИЗТЕГЛИ

1996 - Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар - ИЗТЕГЛИ

2086 - Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 /пет/ броя дървета и до 1 декар лозя в селскостопански земи - ИЗТЕГЛИ

2006 - Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд - ИЗТЕГЛИ

2031 - Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение - ИЗТЕГЛИ

2046 - Експертна оценка на дървесна и храстова растителност - ИЗТЕГЛИ

2068 - Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии - ИЗТЕГЛИ

2093 - Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси - ИЗТЕГЛИ

2102 - Издаване на разрешение за преместване и премахване на растителност - ИЗТЕГЛИ

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност - ИЗТЕГЛИ