Вие сте тук: Услуги Устройство и развитие на територията

Устройство на територията и инфраструктурата

Е-мейл Печат ПДФ

 

ВИД УСЛУГА

 

СРОК

ЦЕНА

1

Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план.

14 дни

25 лв.

2

Допускане изработване на проект за ПУП: план за регулация, план за застрояване, РУП, палцелен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии

14 дни

 

25 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 1; Документи, посочени в заявлението

3

Допускане изработване на проект за изменение на ПУП, ПР, ПЗ, РУП, парцелиран план

14 дни

25 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 2; Документи, посочени в заявлението

4

Допускане изработване на КПИИ

14 дни

100 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 3; Документи, посочени в заявлението

5

Цялостна процедура по приемане и одобряване/отказ на проект за подробен устройствен план, помощен план и техните изменения

5.1

За един обект

14 дни след приемане на ОбЕСУТ

50 лв.

Необходими документи:

Заявление; Проект за ПУП, съгласуван съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ; Разрешение за изработване на ПУП; Документ за собственост; Актуална скица на имота; Документ да платена такса

5.2

За повече от един обект

14 дни след приемане на ОбЕСУТ

100 лв.

Необходими документи:

Заявление; Проект за ПУП, съгласуван съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ; Разрешение за изработване на ПУП; Документ за собственост; Актуална скица на имота; Документ да платена такса

6

Цялостна процедура по приемане и одобряване/отказ на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура

0.20 лв.м по оста, но не по-малко от 30 лв. и не повече от 250 лв.

7

Цялостна процедура по приемане и одобряване/отказ на план за улична регулация

0.20 лв.м по оста, но не по-малко от 30 лв. и не повече от 200 лв.

8

Издаване на скица за недвижим имот за проектиране по чл. 150 от ЗУТ на комплексен проект за инвестиционна инициатива или за изработване на ПУП за имот

14 дни

50 лв.

Необходими документи:

Мотивирано искане по образец № 5; Документи посочени в искането; Документ за платена такса

9

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии (чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСЗЗ)

30 дни

50 лв.

Необходими документи:

Заявление; Удостоверение за наследници; Документ за собственост; Помощен план; Решение от Поземлена комисия

10

Издаване на удостоверения за степен на завършеност на строеж (чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

7 дни

25 лв.

Необходими документи:

Заявление; Наличност на цялата документация; Документ за платена такса

11

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи IV-та и V-та категория

11.1

За строежи от IV-та категория

14 дни

300 лв.

Необходими документи:

Писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице по образец № 7; Всички необходими документи, посочени в искането; Документ за платена такса

11.2

За строежи от V-та категория

14 дни

200 лв.

Необходими документи:

Писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице по образец № 7; Всички необходими документи, посочени в искането; Документ за платена такса

12

Съгласуване на идеен инвестиционен проект (чл. 141 от ЗУТ)

30 дни

50 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 8; Всички необходими документи, посочени в заявлението; Документ за платена такса

13

Съгласуване и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

13.1

За жилищна сграда

30 дни без доклад,

7 дни с доклад

0.50 лв./м2 РЗП

Необходими документи:

Заявление по образец № 8; Всички необходими документи, посочени в заявлението; Документ за платена такса

13.2

За обществено-обслужващи и производствени сгради

30 дни без доклад,

7 дни с доклад

0.60 лв./м2 РЗП

Необходими документи:

Заявление по образец № 8; Всички необходими документи, посочени в заявлението; Документ за платена такса

14

Съгласуване на инвестиционен проект за благоустрояване обекти на техническата инфраструктура

30 дни

0.60 лв./м2

Необходими документи:

Заявление по образец № 8; Всички необходими документи, посочени в заявлението; Документ за платена такса

15

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект (чл. 154 от ЗУТ)

14 дни

100 лв.

Необходими документи:

Писмено искане по образец № 10; Всички необходими документи, посочени в искането; Документ за платена такса

16

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

16.1

За жилищни сгради, сгради от допълв. застрояване, селскостопански сгради и складове без търговска дейност

30 дни без доклад,

7 дни с доклад

0.50 лв.м2 РЗП, но не по-малко от 25 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 8; Всички необходими документи, посочени в заявлението; Документ за платена такса

16.2

За обществено-обслужващи и производствени сгради с търговска дейност

30 дни без доклад,

7 дни с доклад

1.00 лв.м2 РЗП, но не по-малко от 50 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 8; Всички необходими документи, посочени в заявлението; Документ за платена такса

16.3

На комплексен инвестиционен проект

14 дни

1.50 лв.м2 РЗП

Необходими документи:

Заявление по образец № 9; Всички необходими документи, посочени в заявлението; Документ за платена такса

16.4

За одобряване и съгласуване на проекти за линейни обекти

До 10 л.м. – 2.00 лв./л.м.

От 10 до 50 л.м. – 1.00 лв./л.м.

От 50 до 500 л.м. – 0.50 лв./л.м.

Над 500 л.м. – 108 лв.+0.20 лв./л.м. за всеки метър над 500 л.м.

17

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура (чл. 192 от ЗУТ)

30 дни

0.50 лв/л.м., но не по-малко от 25 лв.

Процедурата по реда на чл. 210 от ЗУТ

Необходими документи:

Молба образец № 17; Оценка по чл. 210; Документ за платена такса

18

Право за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община Бобов дол

Съгласно съответната Наредба на ОбС

19

Одобряване на изгубен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ)

14 дни

0.30 лв.м2 РЗП, но не по-малко от 50 лв., но не-повече от 200 лв.

Необходими документи:

Заявление; Документ за собственост; Три комплекта инвестиционен проект – заснемане; Други документи от издадените строителни книжа за обекта; Документ за платена такса

20

Издаване на удостоверения за доброволна делба (чл. 202 от ЗУТ)

14 дни

50 лв.

Необходими документи:

Заявление; Документ за собственост; Одобрен проект за доброволна делба; Нотариално заверена декларация за съгласие; Документ за платена такса

21

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

25 лв.

22

Приемане и заверяване на екзекутивна документация

14 дни

50 лв. за всяка част

Необходими документи:

Заявление; Документ за собственост; Екзекутивна документация на обекта; Документ за платена такса

23

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – ограда (чл.147 от ЗУТ)

14 дни

20 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 11; Документи, посочени в заявлението; Документ за собственост; Становище от инженер конструктор за строежите по ал.1.1, 3, 5, 7, 12; Документ за платена такса

24

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване (поправяне или заздравяване) на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – при подаване на заявление

14 дни

50 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 19 от заинтересовани лица

25

Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението

30 дни

50 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 20; Документи, посочени в заявлението; Документ за платена такса

26

Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право (чл. 192, ал. 8, чл. 193, ал. 10 от ЗУТ)

30 дни

0.50 лв/л.м., но не по-малко от 25 лв.

Процедурата по реда на чл. 210 от ЗУТ

Необходими документи:

Молба за издаване на заповед за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот по образец № 21; Заплатено право на преминаване

27

Разрешаване за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150 от ЗУТ)

14 дни

 

Необходими документи:

Заявление по образец № 22; Документи, посочени в заявлението;

28

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

7 дни

10 лв.

Необходими документи:

Заявление; Представяне на технически паспорт за обекта

29

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана отдел „Устройство и развитие на територията”

7 дни

10 лв.

Необходими документи:

Заявление; Документ за собственост; Документ за платена такса

30

Попълване на приложения към данъчна декларация

5 лв.

31

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването (чл. 159, ал. 3 от ЗУТ)

7 дни

50 лв.

Необходими документи:

Заявление; Цялата документация за обекта; Документ за собственост; Документ за платена такса

32

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

7 дни

 

Необходими документи:

Заявление; Документ за собственост; Удостоверение за наследници при необходимост

33

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

7 дни

25 лв.

Необходими документи:

Заявление; Проект заснемане на новоизградените сгради от лицензиран проектант-геодезист; Документ за платена такса

34

Съгласуване на доброволна делба (чл. 200, чл. 201 от ЗУТ)

14 дни

20 лв.

Необходими документи:

Заявление; Документ за собственост; Удостоверение за наследници; Нотариално заверена декларация за съгласие за делба; Актуална скица – проект за делба; Документ за платена такса

35

Удостоверение за търпимост на основание & 16, ал. 1 от ЗУТ за строеж до 07.04.1987 год. за един строеж

7 дни

100 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец № 24; Документи, посочени в заявлението; Документ за платена такса

36

Разрешение за тротоарно право във връзка със строителство

10 лв.

37

Тротоарно право във връзка със строителство

1 лв./м2 на ден или 20 лв./м2 на месец

38

Издаване на разрешително за разкопаване на улици и тротоари след извършена процедура на съгласуване от инвеститор и/или оператор

10 лв.

39

Гаранция за възстановяване на настилката

Тротоари – 50 лв./м2

Асфалт – 50 лв./м2

Бетонова настилка – 50 лв./м2

Друга настилка – 30 лв./м2

За зелена площ, вкл. Озеленяване – 30 лв./м2

40

При поискване на комисия от заинтересовани лица по молби и жалби

10 лв.

41

За присъствие на служител по чл. 223 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

20 лв.

42

Издаване на пропуск за преминаване през централна градска част и други зони с ограничен режим на преминаване, на строителна и транспортна техника, във връзка с осъществяване на строителство, ремонт и др.

За тежкотоварни транспорнти средства – 3 лв. на ден или 75 лв. на месец.

За лекотоварни тр. Средства 2 лв. на ден или 40 лв. на месец.

Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени или търговски нужди за едно транспортно средство – Еднократен

леки и лекотоварни автомобили до 3 т. – 10 лв.

над 3 т. – 20 лв.

Месечен

леки и лекотоварни автомобили до 3 т. – 50 лв.

над 3 т. – 100 лв.

43

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси на общинското депо

до 1 месец

10 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец

44

Третиране и депониране на производствени отпадъци, строителни и земни маси на общинското депо

За земна маса – 0.50 лв./м3

За производствени отпадъци – 2.00 лв./м3

За строителни отпадъци – 1.50 лв./м3

45

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

до 1 месец

10 лв. за 1 брой

20 лв. от 2 до 10 броя

30 лв. над 10 броя

Необходими документи:

Заявление свободен текст; Документ за собственост

46

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 декар лози в селскостопански земи

до 1 месец

5 лв.

Необходими документи:

Заявление свободен текст; Документ за собственост

47

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

до 1 месец

10 лв.

Необходими документи:

Заявление по образец

48

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

до 1 месец

5 лв.

Необходими документи:

Заявление свободен текст; Документ за собственост

49

Издаване на разрешение за преместване на растителност

до 1 месец

5 лв.

Необходими документи:

Заявление свободен текст; Документ за собственост

50

Маркиране на дървен материал и дърва при транспортиране

до 1 месец

1 лв./м3

Необходими документи:

Заявление свободен текст; Документ за собственост

51

Издаване на позволително за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд

до 1 месец

5 лв.

Необходими документи:

Заявление свободен текст; Документ за собственост