Вие сте тук: Администрация Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Е-мейл Печат ПДФ

ДЕКЛАРАЦИИ

по смисъла на чл. 35, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

  • Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук
  • Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ. чл. 35, ал. 1, т. 1

ДЕКЛ. чл. 35, ал. 1, т. 3

Аделина

Иванова

Старши експерт „Гражданска регистрация“

изтегли

Александър

Александров

Младши експерт „Обществени поръчки“

изтегли

Анелия

Гълъбова

Главен инспектор ОМП и ГЗ и СИ

изтегли

Антон

Илиев

Главен специалист „ППРТ“

изтегли

Биляна

Йорданова

Главен специалист „ЕИВ“

изтегли

Валери

Радлев

„Контрол и връзки с обществеността“

изтегли

Валерий

Георгиев

Главен инженер

изтегли

Ваня

Стоилова

Главен експерт „Европейски програми и проекти“

изтегли

Василка

Дашкова

Технически секретар, чертожник, деловодител, технически архив

изтегли

Величка

Лазарова

Главен специалист „Инвеститорски контрол“

изтегли

Венета

Петрова

Главен специалист „Национални програми“

изтегли

Венцислава

Стоилова

Младши експерт „Човешки ресурси“

изтегли

Виолина

Стоилкова

Старши експерт „Зелена система“

изтегли

Галина

Антова

Старши експерт „Европейска политика“

изтегли

Георги

Аспарухов

Младши експерт „ГСО“

изтегли

Гергана

Михайлова

„ТДТП“

изтегли

Гергана

Гърчева

Счетоводител

изтегли

Гюлка

Кръстева

Главен специалист „СД и домакин“

изтегли

Десислава

Шишманова

Деловодител-касиер

изтегли

Десислава

Кръстева

Младши експерт „Информационно обслужване и технологии“

изтегли

Добринка

Василева

Началник отдел „ЕППОП“

изтегли

Драгомира

Йорданова

Младши експерт „АОСА“

изтегли

Йорданка

Томова

Специалист „Художествена самодейност и читалища“

изтегли

Йорданка

Гацева

Главен счетоводител

изтегли

Катя

Груйчева

Младши експерт „Спорт и младежки дейности“

изтегли

Красимира

Страхилова

Инкасатор-събирач „Местни приходи“

изтегли

Красимира

Маноилова

Касиер

изтегли

Красимира

Методиева

Началник отдел „СПОКЗ“

изтегли

Лили

Здравкова

Юрисконсулт

изтегли

Лилия

Стоименова

Старши счетоводител

изтегли

Малинка

Васева

Инкасатор „Местни приходи“

изтегли

Мариана

Кирова

Старши експерт „Екология и УО“

изтегли

Мария

Вучкова

Секретар на МКБППМН

изтегли

Миглена

Томова

Старши експерт „Геодезия“

изтегли

Нели

Заркова

Секретар община

изтегли

Павлинка

Борисова

Счетоводител

изтегли

Петър

Петров

Главен експерт „ОКЧРТ“

изтегли

Силвия

Иванова

Главен експерт „Процедури“

изтегли

Снежана

Николова

Старши инспектор „Местни приходи“

изтегли

Стефка

Карамфилова

Главен специалист „Управление на общинска собственост“

изтегли

Таня

Иванова

Деловодител-архивар

изтегли

Юлия

Христова

Главен инспектор

изтегли

Николай

Иванов

Кметски наместник с. Новоселяне

изтегли

Светла

Василева

Кметски наместник с. Горна Козница

изтегли

Христина

Вангелова

Кметски наместник с. Паничарево

изтегли

Цонка

Сотирова

Кметски наместник с. Голема Фуча

изтегли

Елена

Атанасова

Кметски наместник с. Шатрово                          изтегли