Вие сте тук: Услуги Търговска дейност и транспорт Търговска дейност и транспорт

Търговска дейност и транспорт

Е-мейл Печат ПДФ

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ТРАНСПОРТ

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК

ЦЕНА

1.

Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и холограмен стикер - 2 броя

14 дни

2 броя стикери - 150 лв.

Разрешително за срок от 3 год.

Необходими

документи :

Заявление от превозвача; Удостоверение за регистрация; Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства; Копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списък; Копия от удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил”, копие от контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на таксиметровия автомобил и карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил,  за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства; Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци към НАП и МДТ.

2.

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

14 дни

До 20 места за сядяне – 110 лв.; от 21-50 места за сядане 250 лв.; от 51-150 места за сядане 500 лв.;

От 151-300 места за сядане – 940 лв.; над 300 места за сядане 1400 лв.

Необходими

документи :

Заявление по образец; Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия на документи удостоверяващи, юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност; Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие; Справка за езиковата и професионална квалификация на персонала в обекта по образец; Копия от документи, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект; Формуляр за определяне на категорията – по образец; Копия от документи за собственост на обекта; Копия от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия, лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта; Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация; Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник; Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифа по чл.55, ал. 4 от Закона за туризма.

< Предишна Следваща >