Вие сте тук: Администрация Дейности Устройство на територията и инфраструктура Обявления по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявления по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

2018 година

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

2019 година

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП), по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ в обхват: п.и. 515073, м. "Кривата нива", землище с. Долистово

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ - Детска градина, кв. 35 по плана на гр. Бобов дол

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 19/ 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението, в обхват поземлен имот с идентификатор № 38635.14.120, местност "Дражев дол", с. Коркина

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 19/ 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението, в обхват поземлен имот с идентификатор № 15535.155.16, местност "Черемидарницата", с. Големо село

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват УПИ XXXVII 194, 195 кв. 11 по плана на с. Мламолово

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ в обхват УПИ XI-45, кв. 3 по плана на с. Мламолово

2020 година

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено на "Еко Био Земеделие" ЕООД да изработи Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на водопровод за напояване до поземлени имоти с идентификатори 02052.11.7, 02052.51.11, 02052.51.11 и 02052.51.16 по кадактралната карта /КК/ и кадастралните регистри /КР/ на с. Бабинска река, община Бобов дол, съгласно представения предварителен проект на трасето.

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1065 на Път II - 62 "Дупница - Кюстендил" км 27+850, част от електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима минимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)"

2021 година

Обявление на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ - разрешение на Васил Стоймиров Илиев да изработи проект за изменение на ПУП - ПР - дата на публикуване 30.07.2021г.

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Съобщаване на Решение №51 от Протокол №4 от 29.04.2021г. на ОбС Бобов дол - дата на публикуване 07.06.2021г.

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - разрешение на Васил Кирилов Велков да изработи подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 38635.43.357, местност "Равнището" в землището на с. Коркина, община бобов дол, област Кюстендил, във връзка с процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя в територия за жилищно застрояване (Жм) - зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м.) за изграждането на обект "Гараж (хангар) за селскостопанска техника и инвентар и индивидуално жилищно строителство".