Вие сте тук: Общински съвет Наредби Наредби

Наредби

Е-мейл Печат ПДФ

1. Наредба за символиката на град Бобов дол - дата на публикуване - 22.11.2018 г.

2. Наредба за условията и реда за упражняване на права на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в Граждански дружества и в Сдружения с нестопанска цел - дата на публикуване - 23.08.2017 г.

3. Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 26.02.2018 г.

4. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол - дата на публикуване - 16.01.2018 г.

4.1. Приложение № 1 към Наредба за ПУРОбИ

5. Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми и открити обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бобов дол /по чл. 55, чл. 56, ал.2 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ/ - дата на публикуване - 26.01.2017 г.

6. Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 10.05.2017 г.

7. Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Бобов дол - Отменена с § 12 от Допълнителни разпоредби на Закон за управление на отпадъците

8. Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг - дата на публикуване - 09.06.2015 г.

9. Наредба за поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 09.06.2015 г.

10. Наредба за регистриране и стопанисване на кучетата в Община Бобов дол

11. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол - Дата на публикуване - 24.08.2016 г.

12. Наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 22.01.2019 г.

13. Наредба за управление на общинските пътища - Дата на публикуване - 20.11.2017 г.

14. Наредба за гробищните паркове на територията на Община Бобов дол

15. Наредба за определяне условията и реда за изграждане проводите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на Община Бобов дол

16. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бобов дол

17. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 17.10.2016 г.

18. Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Бобов дол

19. Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол

20. Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Бобов дол - дата на публикуване - 22.11.2018 г.

21. Наредба за осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 26.07.2017 г.

22. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бобов дол - дата на публикуване - 17.07.2015 г.

23. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 17.10.2016 г.

24. Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 17.10.2016 г.

25. Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 24.01.2018 г.

26. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 22.11.2018 г.