Вие сте тук: Стратегически приоритети

Стратегически приоритети

Е-мейл Печат ПДФ

Общински план за развитие на Община Бобов дол 2014-2020 г.

Програма за реализация на Общински план за развитие на Община Бобов дол 2014-2020 г.

Стратегия за организационно развитие на Община Бобов дол 2014-2017 г.

Стратегия за опазване на културното наследство

Програма на община Бобов дол за 2014-2020 г. за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива

Реализация на Програма на община Бобов дол за 2014-2020 г. за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива

Актуализирана стратегия за развитие на туризма в община Бобов дол 2014-2020 г.

Актуализация на програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Бобов дол 2014-2020 г.

Актуализация на общинска програма за опазване на околната среда на община Бобов дол 2014-2020 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2020 година. Решение № 51 от 29.03.2018 г. на Общински съвет - Бобов дол

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2020 година (период 01.01.2016-31.12.2016). Решение № 79 от 31.03.2017 г. на Общински съвет - Бобов дол

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2020 година (период 01.01.2017-31.12.2017). Решение № 50 от 29.03.2018 г. на Общински съвет - Бобов дол

Доклад за междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2016 година. Приложение №1.Реализирани проекти по приоритети за периода 2014-2016 година. Решение № 263 от 11.12.2017 г. на Общински съвет - Бобов дол

Съвместна стратегия и методология за опазване и предотвратяване на наводнения в рамките на проект "Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион". Решение № 262 от 11.12.2017 г. на Общински съвет - Бобов дол

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Бобов дол за периода 2014-2020 година (период 01.01.2018-31.12.2018 г.). Решение № 30 от 28.03.2019 г. на Общински съвет - Бобов дол

Общински план за защита при бедствия

План за защита при наводнение

План за защита при земетресение

План за защита при ядрена и радиационна авария

План за действие при снегонавяване и обледяване

План за защита при свлачища

План за защита при горски пожари

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2020г. (период 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. )Решение №70 от 30.04.2020 год. на Общински съвет – Бобов дол.