Вие сте тук: Общински съвет Наредби

Наредби

Наредби

Е-мейл Печат ПДФ

1. Наредба за символиката на град Бобов дол - дата на публикуване - 22.11.2018 г.

2. Наредба за условията и реда за упражняване на права на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в Граждански дружества и в Сдружения с нестопанска цел - дата на публикуване - 23.08.2017 г.

3. Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 26.02.2018 г.

4. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол - дата на публикуване -26.03.2019 г.

4.1. Приложение № 1 към Наредба за ПУРОбИ

5. Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми и открити обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бобов дол /по чл. 55, чл. 56, ал.2 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ/ - дата на публикуване - 26.01.2017 г.

6. Наредба за реда и условията за осъществяване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 28.01.2021 г.

7. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване 22.06.2021 г.

8. Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг - дата на публикуване - 09.06.2015 г.

9. Наредба за поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 27.02.2019 г.

10. Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 27.02.2019 г.

11. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол - Дата на публикуване - 24.08.2016 г.

12. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 22.06.2021 г.

13. Наредба за управление на общинските пътища - Отменена с решение №215 / 22.10.2018 г. на КАС

14. Наредба за гробищните паркове на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване 22.06.2021г.

15. Наредба за определяне условията и реда за изграждане проводите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на Община Бобов дол

16. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бобов дол

17. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бобов дол (по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ) - дата на публикуване - 27.02.2019 г.

18. Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Бобов дол - дата на публикуване - 06.06.2019 г.

19. Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол - дата на публикуване - 06.08.2019 г.

20. Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Бобов дол - дата на публикуване - 22.11.2018 г.

21. Наредба за осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 20.12.2019 г.

22. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бобов дол - дата на публикуване - 17.07.2015 г.

23. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 17.10.2016 г.

24. Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 17.10.2016 г.

25. Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 24.01.2018 г.

26. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бобов дол - дата на публикуване - 03.12.2019 г.

27. Наредба за реда и условията за управление и разпореждане със спортни обекти - общинска собственост - дата на публикуване - 27.12.2019 г.

28. Наредба за обема на животновъдната дейност - Община Бобов дол - дата на публикуване - 23.03.2021 г.