Вие сте тук: Информация ЗПКОНПИ

ЗПКОНПИ

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Община Бобов дол

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Е-мейл Печат ПДФ

 

ДЕКЛАРАЦИИ

по смисъла на чл. 35, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

  • Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук
  • Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ. чл. 35, ал. 1, т. 1

ДЕКЛ. чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - интереси

Аделина

Иванова

Старши експерт „Гражданска регистрация“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Александър

Александров

Младши експерт „Обществени поръчки“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Ана

Митрева

Главен специалист „Национални програми“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Дияна

 

Йорданова

 

Специалист актуване "ОС" и архив

 

изтегли
2021 г.

Любомира

 

Любенова

 

Младши експерт "ОП"

 

изтегли
2021 г.

Светлана

 

Николова

 

Счетоводител

 

изтегли
2021 г.

Станислав

 

Янев

 

Младши експерт "ИОТ"

 

изтегли
2021 г.

Анелия

Гълъбова

Главен инспектор ОМП и ГЗ и СИ

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Анелия

Сърбинска

Главен специалист ЕИВ

изтегли

2020 г.

2021 г.

Антон

Илиев

Главен специалист ППРТ

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Валерий

Георгиев

Главен инженер

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Валерия

Велкова

Главен счетоводител

изтегли

2020 г.

2021 г.

Ваня

Стоилова

Главен експерт „Европейски програми и проекти“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Василка

Дашкова

Технически секретар, чертожник, деловодител, технически архив

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Вела

Янкова

Главен архитект

2020 г.

2021 г.

Величка

Лазарова

Главен специалист „Инвеститорски контрол“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Венета

Чергарска-Илиева

Главен експерт ОКЧТР

изтегли

2020 г.

2021 г.

Венцислав

Кръстев

Главен експерт „Контрол по строителство“

изтегли

2020 г.

2021 г.

Венцислава

Стоилова

Младши експерт „Човешки ресурси“

изтегли

2019 г.

2020 г.

Виолина

Стоилкова

Старши експерт „Зелена система“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Георги

Аспарухов

Младши експерт „ГСО“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Гергана

Михайлова

„ТДТП“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Гюлка

Кръстева

Главен специалист „СД и домакин“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Десислава

Кръстева

Младши експерт „Информационно обслужване и технологии“

изтегли

2019 г.

2020 г.

Десислава

Стоянова

Главен специалист „Социални дейности и програми“

изтегли

2020 г.

2021 г.

Десислава

Шишманова

Деловодител-касиер

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Детелина

Борисова

Заместник кмет

изтегли

Добринка

Василева

Началник отдел „ЕППОП“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Емилия

Якимова

Деловодител-касиер

изтегли

2020 г.

2021 г.

Йорданка

Гацева

Зам. - кмет

изтегли

Катя

Груйчева

Младши експерт „Спорт и младежки дейности“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Красимира

Страхилова

Инкасатор-събирач „Местни приходи“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Красимира

Методиева

Началник отдел „СПОКЗ“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Кремена

Александрова

Специалист СД

изтегли

2020 г.

2021 г.

Лили

Здравкова

Юрисконсулт

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Лилия

Стоименова

Старши счетоводител

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Малинка

Васева

Инкасатор „Местни приходи“

изтегли

2020 г.

2021 г.

Мариана

Огнянова

Касиер

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Мариана

Соколова

Младши експерт „Бюджет“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Маринела

Арнаутска

Счетоводител

изтегли

2020 г.

2021 г,

Мария

Вучкова

Секретар на МКБППМН

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Миглена

Томова

Старши експерт „Геодезия“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Надежда

Станимирова

Специалист „Актуване и отдаване под наем ОС“

изтегли

2020 г.

2021 г.

Надя

Виячка

Старши инспектор

изтегли

2020 г.

Нели

Заркова

Секретар община

изтегли

2019 г.

2020 г

2021 г.

Павлинка

Борисова

Счетоводител

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Петър

Миланов

Младши експерт „Зелена система“

изтегли

2020 г.

2021 г.

Радостина

Асенова

Счетоводител

изтегли

2019 г.

Радостина

Кирилова

Специалист „Социални дейности“

изтегли

2020 г.

2021 г.

Румяна

Кирова

Младши експерт „Актуване, общинска собственост и архив“

изтегли

2020 г.

2021 г.

Силвия

Иванова

Главен експерт „Процедури“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Симона

Здравкова

Счетоводител

изтегли

2020 г.

2021 г.

Снежана

Николова

Старши инспектор „Местни приходи“

изтегли

2019 г.

Стефка

Карамфилова

Главен специалист „Управление на общинска собственост“

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Таня

Иванова

Деловодител-архивар

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Валентин

Арсов

Кметски наместник с. Горна Козница

изтегли

2020 г.

2021 г.

Елена

Атанасова

Кметски наместник с. Шатрово

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Емилия

Димитрова

Кметски наместник с. Бабинска река

изтегли

2019 г.

2021 г.

Надка

Серафимова

Кметски наместник с. Долистово

изтегли

2020 г.

2021 г.

Нели

Любомирова - Туджарова

Кметски наместник с. Бабино

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Николай

Иванов

Кметски наместник с. Новоселяне

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Росица

Лазова

Кметски наместник с. Мала Фуча

изтегли

2020 г.

2021 г.

Сашко

Александров

Кметски наместник с. Мало село

изтегли

2019 г.

2021 г.

Симона

Тикбиюк

Кметски наместник с. Коркина

изтегли

2019 г.

2021 г.

Христина

Вангелова

Кметски наместник с. Паничарево

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цонка

Сотирова

Кметски наместник с. Голема Фуча

изтегли

2019 г.

2020 г.

2021 г.