Вие сте тук: Администрация Дейности Общинска собственост

Общинска собственост

Протокол на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 28.04.2021г.

Протокол на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ - ИЗТЕГЛИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕРИТЕ,ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ -ОБЩНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 ГОДИНА

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 02.03.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - СПИСЪК НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЖИВОТНОВЪДИ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 02.03.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - СПИСЪК НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЖИВОТНОВЪДИ - ИЗТЕГЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - СПИСЪК НА МЕРИ,ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЖИВОТНОВЪДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ - ИЗТЕГЛИ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 02.03.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - СПИСЪК НА МЕРИ,ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЖИВОТНОВЪДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ - ИЗТЕГЛИ

Общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

2095 - Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи, относно общинска собственост - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

2081 - Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

2078 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

2059 - Издаване на заповед за изземване на имот - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

2021 - Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

2022 - Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

1988 - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

2878 - Заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

2066 - Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2007 - Издаване на удостоверения за билки от култивирани лечебни растения

2029 - Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

2058 - Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

- Талон за регистрация на куче - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

- Регистрация на животновъден обект - лично стопанство - ИЗТЕГЛИ: ЗАЯВЛЕНИЕ

- Издаване на заверени копия от договори за учредяване право на ползване и право на строеж върху имоти общинска собственост

- Издаване на заверени копия от документи

- Попълване на молба-декларация до нотариус за извършване на обстоятелствена проверка за недвижим имот

- Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с възстановяване собствеността върху земи в и извън границите на    урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

- Издаване на препис от решение на ОбС за възстановен земеделски имот на физически лица

- Административно производство по чл.34 от ЗСПЗЗ, изземване на земеделска земя от граждани, ползвана без правно основание

- Копие от архитектурно заснемане на жилищни сгради, съхранявани в архива на общинска собственост

- Разкриване на временни пунктове за изкупуване на череши и други плодове на терени общинска собственост

- Такса за ползване на вода от воден обект - публична общинска собственост

- Ползване на зали и други помещения общинска собственост от лица и организации, които не са на общинска издръжка и/или не са включени в общинския спортен календар