Вие сте тук: Администрация Дейности Устройство на територията и инфраструктура

Устройство на територията и инфраструктура

Обявления по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

.

Обявления по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

2018 година

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

2019 година

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП), по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ в обхват: п.и. 515073, м. "Кривата нива", землище с. Долистово

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ - Детска градина, кв. 35 по плана на гр. Бобов дол

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 19/ 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението, в обхват поземлен имот с идентификатор № 38635.14.120, местност "Дражев дол", с. Коркина

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 19/ 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението, в обхват поземлен имот с идентификатор № 15535.155.16, местност "Черемидарницата", с. Големо село

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват УПИ XXXVII 194, 195 кв. 11 по плана на с. Мламолово

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ в обхват УПИ XI-45, кв. 3 по плана на с. Мламолово

2020 година

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено на "Еко Био Земеделие" ЕООД да изработи Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на водопровод за напояване до поземлени имоти с идентификатори 02052.11.7, 02052.51.11, 02052.51.11 и 02052.51.16 по кадактралната карта /КК/ и кадастралните регистри /КР/ на с. Бабинска река, община Бобов дол, съгласно представения предварителен проект на трасето.

Уведомления по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

.

Одобрени ПУП по чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № З-463/ 04.07.2018 г. и ПУП

Заповед № З-556/ 07.08.2018 г. и ПУП

Заповед № З-576/ 20.08.2018 г. и ПУП

Заповед № З-895/ 21.12.2018 г. и ПУП

2019 година

Заповед № З-334/ 17.06.2019 г. и ПУП

Заповед № З-335/ 17.06.2019 г. и ПУП

Заповед № З-336/ 17.06.2019 г. и ПУП

Решение № 58/ 24.06.2019 г. и ПУП

Заповед № 517/ 30.08.2019 г. и ПУП

Страница 2 от 3