Вие сте тук: Администрация Европейска политика

Европейска политика

Проект №BG06RDNP001-7.001-0103

Е-мейл Печат ПДФ

Проект №BG06RDNP001-7.001-0103 „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св. Св. Кирил и Методий“, улица „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на развитие селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

1. Информация за проекта

Информация

Проект №BG06RDNP001-7.007-0084

Е-мейл Печат ПДФ

Проект №BG06RDNP001-7.007-0084 „Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на територията на гр. Бобов дол, кадастрални данни УПИ Х, кв.49 по плана на гр. Бобов дол“, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.007 СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на развитие селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

1. Информация за проекта

Информация

Проект № 10/07/2/0/00411

Е-мейл Печат ПДФ

Проект №10/07/2/0/00411, „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ ''Дружба'', кв. Миньор, гр. Бобов дол“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на развитие селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чрез инвестициите по под-мярка 7.2. от ПРСР 2014-2020

 

1. Информация за проекта

Информация

2. Покана за официална церемония "Първа копка"

Покана

3. Информация за проведена официална церемония "Първа копка" по проект № 10/07/2/0/00411 "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ "Дружба", кв. "Миньор", гр. Бобов дол"

Информация

Още статии...

Страница 2 от 3