Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Обявления по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

2018 година

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

2019 година

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП), по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ в обхват: п.и. 515073, м. "Кривата нива", землище с. Долистово

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ - Детска градина, кв. 35 по плана на гр. Бобов дол

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 19/ 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението, в обхват поземлен имот с идентификатор № 38635.14.120, местност "Дражев дол", с. Коркина

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 19/ 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението, в обхват поземлен имот с идентификатор № 15535.155.16, местност "Черемидарницата", с. Големо село

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват УПИ XXXVII 194, 195 кв. 11 по плана на с. Мламолово

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Разрешено е изработването на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ в обхват УПИ XI-45, кв. 3 по плана на с. Мламолово

Уведомления по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

.

Одобрени ПУП по чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № З-463/ 04.07.2018 г. и ПУП

Заповед № З-556/ 07.08.2018 г. и ПУП

Заповед № З-576/ 20.08.2018 г. и ПУП

Заповед № З-895/ 21.12.2018 г. и ПУП

2019 година

Заповед № З-334/ 17.06.2019 г. и ПУП

Заповед № З-335/ 17.06.2019 г. и ПУП

Заповед № З-336/ 17.06.2019 г. и ПУП

Решение № 58/ 24.06.2019 г. и ПУП

Заповед № 517/ 30.08.2019 г. и ПУП

Съобщения по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

.

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение № 94-Д-28/ 07.02.19 г. до Димитър Венциславов Димитров

Съобщение № 26-00-22/ 03.04.2019 г. до "Хийт Енерджи"ЕООД с управител Диляна Бранимирова Авджиева, за издадена Заповед № З-101/ 05.03.2019 г. на Кмета на Община Бобов дол, с която не е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за имот с идентификатор 15535.502.328, землище на с. Големо село, общ. Бобов дол - Дата на публикуване - 03.04.2019 г.

Съобщение № 94-К-93/ 06.08.2019 г. адресирано до Александър Иванов Червеняков с адрес гр. Пловдив, ул. "Ген. Радко Димитров" № 53, ет. 6, ап. 22 - Дата на публикуване - 06.08.2019 г.

Съобщение № 94-А-130/ 06.08.2019 г. адресирано до Атанас Веселинов Иванов с адрес гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 59, вх. Б, ет. 2 - Дата на публикуване - 06.08.2019 г.

Съобщение № 94-К-123/ 09.08.2019 г. адресирано до Сергей Лилянов Сергиев с адрес гр. София, район "Красно село", ж.к. "Плиска", бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 43 - Дата на публикуване - 09.08.2019 г.

Съобщение № 94-С-162/ 09.08.2019 г. адресирано до Венчо Николов Мирчев с адрес гр. Дупница, ул. "Булаир" № 24 - Дата на публикуване - 09.08.2019 г.

Съобщение № 94-Д-160/ 20.08.2019 г. адресирано до Данислав Спасов Стоянов с адрес гр. София, район Връбница, ж.к. Обеля, бл. 231, вх. А, ет. 1, ап. 1 - Дата на публикуване - 20.08.2019 г.

Съобщение № 94-Й-47/ 20.08.2019 г. адресирано до Йордан Спасов Стоянов с адрес гр. София, район Изгрев, ул. "Люлякова градина", бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 21 - Дата на публикуване - 20.08.2019 г.

Съобщение № 94-Р-94/26.08.2019 г. адресирано до Димитър Симеонов Димитров, с адрес: с. Казичане, община Столична - Дата на публикуване 28.08.2019 год.

Съобщение № 94-В-260/26.08.2019 г. адресирано до Сергей Лилянов Сергиев, с адрес: гр. София, ж.к. "Плиска", бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 43 - Дата на публикуване 28.08.2019 год.

Страница 7 от 18