Правилници на Общински съвет град Бобов дол

Печат

1. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Дата на публикуване - 22.10.2018 г.

2. Правилник за дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация - Бобов дол

3. Правилник за използване на спортна площадка с изкуствена настилка, ул. "Иван Вазов" - УПИ-VII, кв. 48 по регулационния план на Бобов дол

4. Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство" гр. Бобов дол - Дата на публикуване - 23.07.2018 г.