Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж

Печат