Процедура за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на част от имот публична общинска собственост

Печат