Народно читалище "Александър Димитров" с. Горна Козница

Печат

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ”

СЕЛО ГОРНА КОЗНИЦА, ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

 

Народно читалище “Александър Димитров” село Горна Козница, община Бобов дол е основано 1899 година. Вписано е в регистъра на народните читалища под № 2156/08.04.2009 год., който се води от Министерство на културата. В регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Кюстендилски окръжен съд е вписано ръководство, както следва:

Настоятелство в състав:

Ангел Евгениев Спасов – Председател;

Копринка Александрова Гонева;

Бойка Петкова Симеонова;

Росица Стоименова Николова;

Божика Симеонова Испиридонова.

Проверителна комисия в състав:

Румяна Иванова Сергиева – Димитрова - Председател;

Калина Евтимова Рангелова;

Светла Андонова Василева.

Основно читалището развива библиотечна и информационна дейност. Библиотечният фонд е 3 500 библиотечни единици. Създаден е компютърен клуб за комуникации. Читалището организира традиционни празници, залегнали в годишния план за работа и подпомага дейността на Кмета на селото при организацията и провеждането на традиционния събор на селото.