Обявления по чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ

Печат

Обявление по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище на с. Голема Фуча

Обявление по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище на с. Бабинска река

Обявление по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище на с. Шатрово

Обявление по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище на с. Голема Фуча

Обявление по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище на с. Бабинска река

Обявление по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище на с. Шатрово