Вие сте тук: Общински съвет Организация и дейност Отчет за работата на ОбС - Бобов дол за периода 01.07.2008 - 30.04.2009 г.

Отчет за работата на ОбС - Бобов дол за периода 01.07.2008 - 30.04.2009 г.

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т     БОБОВ ДОЛ

тел.0702/34-10;факс.0702/34-10; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

О  Т  Ч  Е  Т

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОВ ДОЛ

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2008 – 30.04.2009 ГОД.

М А Н Д А Т   2007 – 2011 ГОД.

ВТОРИ ОТЧЕТ

ГР.БОБОВ ДОЛ

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

08. 05. 2009 ГОД.

ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОВ ДОЛ

За периода 01.07.2008 -30.04.2009 год. Общински съвет-Бобов дол е провел общо 16 заседания, като 9 от тях са в периода /01.07.-31.12./2008 г., а останалите са от началото на 2009 г. до 30.04.т.г. По време на отчетния период като прецедент в историята на Общински съвет-Бобов дол бе двукратната смяна на ръководството му, а именно: Първа смяна: по искане на група общински съветници на 28.07.2008 год. бе предявен Вот на недоверие към Председателя на ОбС – инж. Димитър Ганчев и на Зам.-председателя на Общинския съвет-инж.Васил Велинов. С решения № 113 и № 115 от 28.07.2008 год. бяха прекратени правомощията им и с решение № 118/28.07.2008 год. за Председател на Общински съвет бе избран инж.Димитър Атанасов, а с решение № 120/28.07.2008 г. за Зам.-председател на Общинския съвет бе избрана инж.Нели Карипова. Втора смяна: по искане на друга група общински съветници на насроченото за 02.04.2009 год. редовно заседание на ОбС бе предявено Искане за прекратяване правомощията на Председателя на ОбС, инж.Димитър Атанасов и Зам.-председателя, инж.Нели Карипова. С решения № 37 и № 39 от 02.04.2009 год. правомощията им бяха прекратени и с решения № 41 и № 43 от 02.04.2009 год. за председател ОбС бе избран Сашко Александров и за Зам.-председател ОбС – инж. Мариана Кацарска.

С всичко това до тук и още – неосъществените насрочени заседания на ОбС, поради липса на кворум, непроведени заседания на ПК – също поради липса на повече от половината им членове, работата на Общинския съвет бе неравномерна – ту липса на всякаква комуникация, ту проведени заседания на ОбС – понякога повече от 3 бр. на месец. Въпреки всичко бяха взети повечето решения навреме, не са изпуснати крайно наложителни срокове, не е затруднена работата на Общинска администрация.

1.За периода 01.07.2008 г.-31.12.2008 г. бяха взети 90 броя решения, разписани в 9 протокола от заседания.

2.За периода 01.01.2009 г.-30.04.2009 г. бяха взети 64 броя решения, разписани в 8 протокола от заседания.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

За отчетния период бяха разгледани общо 95 докладни от Кмета на общината, като по 7 от тях не бе взето решение.

След като бе изработен проекта за Бюджет 2009 год. бе публично представен за обсъждане и бе внесен за разглеждане в постоянно

действащите комисии. Същият бе приет с решение № 33/18.03.2009 год. на ОбС.

Важни решения, които по-долу в отчета са представени в таблична форма:

І.Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ

Наименование

Линия

Решение №

1.По Проект “Събиране и постоянно съхраняване на негодните за употреба пестициди в контейнери “Б-Б куб”

ПУДООС и Министерство на земеделието и храните/МЗХ/

155/20.11.2008 г.

2.По Проект “Модернизиране и разширяване на допълваща инфраструктура за устойчив културно-туристически обмен в гр.Бобов дол”

ВG2006/018-389.01.01./02/

06.MAС02/01/01.

164/28.11.2008 г.

3.”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Мярка 321/ПРСР/

182/18.12.2008 г.

183/18.12.2008 г.

4.”Функциониращ хоспис” на територията на МБАЛ”д-р Стоян Сантев” ЕООД, гр.Бобов дол

Програма ФАР на Европейския съюз

122/21.08.2008 г.

ІІ.Наредби

Наименование

Приета, Решение №

Допълнена, решение №

1.Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол

139/11.11.2008 г.

178/18.12.2008 г.

2.Наредба за гробищните паркове на територията на Община Бобов дол

140/11.11.2008 г.

3.Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бобов дол и определяне на годишния размер на местните данъци за 2009 год.

4/30.01.2009 г.

16/26.02.2009 г.

ІІІ.Кандидатстване по проекти

Наименование

Линия

Решение №

1.”Създаване на ГЕО-информационен център за подкрепа на инвеститорите в района”

Оперативна програма “Административен капацитет”

121/28.07.2008 г.

2.”Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект”

Оперативна програма”Околна среда” 2007-2013 г.

184/18.12.2008 г.

ІV. Публично-частно партньорство

Наименование

Линия

Решение №

1.Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони

Под мярка 431-2

156/20.11.2008 г.

2.”Инвестиционно намерение за изграждане на енергиен парк в землището на с.Големо село

С Фирма”Братя Юрукови”ООД, гр.Бобов дол

165/28.11.2008 г.

3.”Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в т.ч.чрез развитие на електронното управление”

Оперативна програма “Административен капацитет подприоритет 3.1.

Бюджетна линия ВG051РО002/08/3.1.-02.

200/29.12.2008 г.

1/30.01.2009 г.

4.”Изграждане на логистичен център в землището на с.Мало село “Пашов дол” с Фирма “EUROPEA”ltd

Инвестиционно намерение

55/16.04.2009 г.

b Приемане на членство на Община Бобов дол в Асоциация на българските градове и региони, съгласно чл.20 и чл.21 от Устава  на АБГР – решение № 180/18.12.2008 год.

b Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Бобов дол за периода 2008-2012 г. и Програма за управление за дейностите по отпадъците в Община Бобов дол, с период за действие 2008-2012 г., неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда – Решение № 17/26.02.2009 год.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОБОВ ДОЛ

За отчетния период са проведени заседания на Постоянните комисии, както следва:

1.Комисия по икономика, бюджет, приватизация и стопанска дейност: 2008 г. – 6 заседания

2009 г. – 6 заседания

или общо – 12 броя

2.Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански права, обществен контрол – общо – 12 броя, като за 2008 г. – 5 заседания

за 2009 г. – 7 заседания

3.Комисия по териториално и селищно устройство, строителство и транспорт – общо 12 броя, като за 2008 г. – 5 заседания

за 2009 г. – 7 заседания

4.Комисия по здравеопазване и социална политика – общо 10 заседания, като  за 2008 г. – 3 броя

за 2009 г. – 7 броя

5.Комисия по образование, култура и религия – общо 8 заседания, като за 2008 г. – 1 брой

за 2009 г. – 7 броя

6.Комисия по земеделие, горско стопанство и екология – общо 9 заседания, като за 2008 г. – 3 броя

за 2009 г. – 6 броя

7.Комисия по младежките проблеми, спорта и туризма – общо 9 заседания, като за 2008 г. – 2 броя

за 2009 г. – 7 броя

Общо заседанията, проведени от ПК са 72 броя. Комисиите са работили сравнително добре, като по време на своята работа са изграждали становища по всички внесени за разглеждане докладни в съкратени протоколи и са давали предложения за вземане на решения по даден въпрос на съответното заседание на ОбС.

По време на работата на ОбС за периода 01.07.2008 г.-30.04.2009 г. от общинските съветници са постъпили 18 броя докладни, като едни от основните и важни за работата на общинските съветници бяха докладните от инж.Анелия Николова и ик. Павел Нинов, относно изработването и приемането на нов “Правилник за организацията и дейността на ОбС, гр.Бобов дол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация”.

Разгледани на заседания на ОбС и приети адекватни решения по:

Декларации

Общински съвет, Бобов дол подкрепя с решение № 193/22.12.2008 г. Декларация от работниците и служителите на “Фундаментал”ООД, Рудник “Миньор”, гр.Бобов дол.

Питания

За периода 01.07.2008 г.-30.04.2009 г. общинските съветници са отправили 45 устни питания към Кмета на Община Бобов дол или неговите заместници и три писмени запитвания.

Молби на граждани

Относно отпускане на еднократни парични помощи:

1.Разгледани са 5 броя молби на граждани, от които е отпусната по една от тях еднократна парична помощ за подпомагане на сложно и скъпоструващо лечение на молителя.

2.С Решение № 192/18.12.2008 г. бе отпусната ежемесечна стипендия в размер на 100 лв. за поемане на част от разходите по обучението му на Кристиян Василев Ганчев.

3.С Решение № 31/18.03.2009 г. бе определен размера на еднократна помощ от 300 лв. за всяко живородено дете в община Бобов дол за 2009 год.

4.С Решение № 54/02.04.2009 г. бе отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. на всяко дете-сирак абитуриент за 2009 г.

През отчетния период бяха сформирани Временни комисии:

1. За решаване проблемите на МБАЛ”д-р Стоян Сантев”ЕООД-решение № 151/20.11.2008 г.

2. За изработването на “Правилник за организацията и дейността на ОбС, Бобов дол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация” – решение № 27/05.03.2009 г. Същата бе променена / увеличен броя на членовете й/ с решение № 61/16.04.2009 г.

3. За разглеждане проблемите на транспортната фирма ЕТ “Румяна Николова – Даци –Р” – с решение № 58/ 16.04.2009 г.

? С Решение № 9/30.01.2009 г. бе създадена Постоянна комисия, съгласно чл.25, ал.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

? С Решение № 181/18.12.2008 г. бе приета “Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2008-2011 г. в Община Бобов дол”.

? С Решение № 53/02.04.2009 г. бе приета “Общинска програма за закрила на детето за 2009 г. на територията на Община Бобов дол”, разработена от Дирекция”Социално подпомагане”, гр.Бобов дол.

? С Решение № 141/11.11.2008 г. бе приета “Средносрочна инвестиционна програма на Община Бобов дол за периода 2009-2011 г.”.

Заседанията на Общински съвет, Бобов дол са открити / с изключение на едно, в което се решаваха въпроси от организационен характер и касаещи отговорността, дисциплината и реда в работата на всички общински съветници/. Обявления за предстоящите заседания, с проекта за дневен ред, се закачат пред “Център за обществено обслужване” на партера на Общинска администрация-Бобов дол. Съобщения се правят и за медиите от региона.

Решенията се обявяват също на входа на общината, както и в интернет  сайта на община Бобов дол – www.bobovdol.eu.

Независимо от изминалите повече от година и половина от началото на мандата на Общинския съвет / не само за отчетния период/ има какво още да се желае за по-доброто стиковане в отношенията и дейността между всички общински съветници. Търкания, водещи понякога до конфронтация, различно мислене /дори и в правилната посока/, във всеки един общински съветник винаги ще има, но важен е крайният резултат – общият консенсус, защото Общинския съвет е избора на населението на Община Бобов дол. И колкото и трудно да е, работата му трябва да бъде в посока на подобряването на живота в Общината / независимо, че някои смятат това за химера в настоящия момент/.

05.06.2009 год. САШКО АЛЕКСАНДРОВ

 

Председател на ОбС – Бобов дол