Информация за подадени декларации за намаление на ТБО за 2017 г.

Печат

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРЦИИ ЗА ЧАСТИЧНО НАМАЛЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017 ГОДИНА, НО НЕ СА  ОСВОБОДЕНИ ОТ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПАРТИДИ, СЪГЛАСНО ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ